We create with passion

Sigma Project

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników kontrahentów. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Sigma Project Ernest Wojtowicz

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.) informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z czynnościami niezbędnymi do przygotowania umów przy udziale firmy Sigma Project Ernest Wojtowicz oraz ich zawieraniem oraz realizacją.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych  jest Sigma Project Ernest Wojtowicz ul. Batorego 4a, 55-200 Janików, z siedzibą ul. Dziuplińska 25, 55-220 Miłoszyce 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych oraz kontraktów i umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Sigma Project Ernest Wojtowicz przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora.  
 2. W Sigma Project Ernest Wojtowicz przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.  
 3. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  1) nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów – przez okres 6 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  2) nagrań z monitoringu wizyjnego budynków- przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO. 

 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.  
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej jak również do innych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą. 
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 1. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: ernest.wojtowicz@sigmaproject.pl

 

 

 

 

We design, make and implement for companies from Poland and Europe

Call and check how to get your first project

Contact:

Company address

SIGMA PROJECT Ernest Wojtowicz

Janików, ul. Batorego 4A
55-200 Oława

Call us

+48 605 641 876

+48 730 500 193

+48 792 525 411